Κατανομή εδρών τοπικών συμβούλων Κορινού

Γράφει ο Σάββας Σεϊταρίδης

Σύμφωνα με το νόμο 4804/2021 που τροποποιήθηκε με το νόμο 5056/2023 η κατανομή των εδρών των συμβούλων των κοινοτήτων εφαρμόζεται ως εξής:

Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5).  
Συγκεκριμένα στην περίπτωση της κοινότητας Κορινού, από τις 5 έδρες, τις 3 έδρες καταλαμβάνουν οι 3 πρώτοι σύμβουλοι του Ντούμου και οι άλλες 2 έδρες κατανέμονται στους υπόλοιπους συνδυασμούς. 

Στη συνέχεια όμως ο νόμος διευκρινίζει και λέει ότι αν ο επιτυχών συνδυασμός του δημάρχου έλαβε στην δημοτική ενότητα ποσοστό μεγαλύτερο του 60%+1, τότε οι έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά, μη εφαρμόζοντας δηλαδή τα παραπάνω. 

Έτσι στην περίπτωση της κοινότητας Κορινού και με βάση τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευθεί στην σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε τα εξής:

Το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός του Δημάρχου δηλ. του κ. Ντούμου στον Κορινό  υπερβαίνει το 60%+1 διότι όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω είναι 64,55%. 

Οι συνδυασμοί που υπολογίζονται για κατανομή έδρας θα πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον 3%, άρα στην περίπτωση μας αποκλείεται ο συνδυασμός του κ. Τσουπέη για κατανομή έδρας και μας μένουν 3 συνδυασμοί για το μοίρασμα των 5 εδρών.

Άρα εφαρμόζουμε: Σύνολο ψήφων / των αριθμό εδρών προσθέτοντας ακόμα 1, άρα στην περίπτωσή μας έχουμε 2.649/6=441,5 λόγω στρογγυλοποίησης 441.

Ο αριθμός 441 δηλαδή είναι το εκλογικό μέτρο και τον διαιρούμε με το σύνολο των ψήφων του κάθε συνδυασμού(εκτός του Τσουπέη) κι έχουμε:

1. Σύνολο ψήφων Ντούμου             1710/441=3,87

    2. Σύνολο ψήφων Κουκοδήμου        774/441=1,75    

3. Σύνολο ψήφων Τριανταφύλλου    109/441=0,24

Το παραπάνω άθροισμα μας δίνει αποτέλεσμα 5,86 άρα παραπάνω από τις διαθέσιμες 5 έδρες, σ ΄αυτήν την περίπτωση ο νόμος λέει: τότε οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων. 

Στην περίπτωσή μας ο συνδυασμός του κ. Τριανταφύλλου μένει χωρίς έδρα και άρα οι έδρες μοιράζονται ως εξής: 

Τρεις(3) έδρες ο συνδυασμός του κ. Ντούμου

Δύο(2) έδρες ο συνδυασμός του κ. Κουκοδήμου
Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω είναι μια προσωπική ερμηνεία που μπορεί να είναι και λάθος. Επίσης δεν έχουν δοθεί ακόμη στην δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας του κάθε υποψηφίου στον Κορινό για να σας πω με σιγουριά ποιοι τελικά εκλέγονται στο πενταμελές συμβούλιο. Μόλις λάβω γνώση θα ενημερωθείτε άμεσα.

Παρακάτω σας παραθέτω αυτούσια τα άρθρα των νόμων που επικαλέστηκα:

Νόμος 4804/2021
Άρθρο 29
Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων1. Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των δύο χιλιάδων ενός (2.001) κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5). Το κλάσμα που προκύπτει, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Για την κατανομή των εδρών των λοιπών συνδυασμών εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 26 με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 5043/2023 με ισχύ την 13/4/2023


2. Με βάση την παρ. 1, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:

α) [Καταργείται],

β) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, τρεις (3) και δύο (2) έδρες, αντίστοιχα,

γ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και τέσσερις (4) έδρες, αντίστοιχα, και

δ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από δεκαπέντε (15) μέλη, εννέα (9) και έξι (6) έδρες, αντίστοιχα.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 5043/2023 με ισχύ την 13/4/2023


3. Αν ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε στη δημοτική κοινότητα κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέμονται αναλογικά, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26, με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα.


4. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, οι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τον μοναδικό αυτόν συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

Παρακάτω παρατίθεται το άρθρο 26 και η παράγραφος 5 στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός του δημάρχου λάβει άνω του 60%+1 ψήφο.

Νόμος 4804/2021
Άρθρο 26


5. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός κατά την αρχική ψηφοφορία είναι μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφος) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά, μη εφαρμοζομένων των παρ. 1 έως και 4. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε συνδυασμού γίνεται ως εξής:

α) Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.

β) Το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που δικαιούνται εκλογή δημοτικού συμβούλου, σύμφωνα με την περ. α), αθροίζεται και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του δημοτικού συμβουλίου προσαυξημένο κατά μία (1) έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.

γ) Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή, σύμφωνα με τις περ. α) και β), είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν, κατανέμονται, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α), ανά μία (1) μεταξύ των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα, σύμφωνα με την περ. β), είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

δ) Αν οι συνδυασμοί αυτοί, ή μερικοί από αυτούς, έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

ε) Αν, μετά από την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες έδρες, όσες απομένουν, κατανέμονται ανά μία (1) στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έχουν συγκεντρώσει.

στ) Αν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί με βάση το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο εγκύρων ψηφοδελτίων.

ζ) Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο (2) ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

6. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος εκλέγεται από τον μοναδικό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί σύμβουλοι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δημιουργία νέας γεώτρησης από την ΔΕΥΚ για την επάρκεια νερού στον Κορινό

Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους για τον θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας

Ενημερωτική εκδήλωση στα ΚΑΠΗ Κορινού από τον Σάββα Καρυπίδη