Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς

του Σάββα Σεϊταρίδη
Τελευταία επικαιροποίηση: 5 Απριλίου 2021

Όταν έρθει η πολυπόθητη ώρα να κρεμάσετε τα άρβυλά σας( στρατός ξηράς), πρέπει να οπλιστείτε με αρκετή υπομονή γιατί χρειάζονται πολλά έγγραφα  που πρέπει να συγκεντρώσετε ώστε να λάβετε την πολυπόθητη σύνταξή σας.


Παρακάτω θα σας δοθεί ένας οδηγός με τα βήματα που χρειάζονται για τα δικαιολογητικά της σύνταξης, όσο και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, τα δικαιολογητικά για ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και τα δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτότητας αποστράτου από την ΕΑΑΣ.

Οδηγίες περιήγησης στο άρθρο: Όπου μέσα στο άρθρο κάποια λέξη ή πρόταση είναι  χρώματος μπλε ή και υπογραμμισμένο, είναι ενεργός σύνδεσμος και πατώντας επάνω του, μεταφέρεστε π.χ. στην αντίστοιχη σελίδα του e- EΦΚΑ όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για το μηνιαίο σημείωμα σύνταξής σας.


Προετοιμασία πριν την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας ή του ΦΕΚ:


Καταρχήν όλα τα δικαιολογητικά για την σύνταξη, τα μερίσματα και το ΕΦΑΠΑΞ μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στην ενότητα ''Δικαιολογητικά και Αιτήσεις Σύνταξης, Μερίσματος, Εφάπαξ Βοηθήματος ε.α. Στρατιωτικών''.

Για να μην τρέχετε την τελευταία στιγμή κάποια από τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα συγκεντρώσετε και πριν εκδοθεί η ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας.

Να θυμάστε ότι η Μονάδα που θα σας αποστρατεύσει, θα σας ζητήσει πίσω την Στρατιωτική σας ταυτότητα, τα βιβλιάρια νοσηλείας, την μεταλλική ταυτότητα και το ΒΙΜΑΥ. Εννοείτε ότι θα σας δώσει αποδεικτικά παράδοσης για όλα τα παραπάνω.


Α’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

1.  Αίτηση  Δικαιούχου, κάνοντας κλικ εδώ

2.  Υπεύθυνη Δήλωση τόπου διαμονής κατά την αποστρατεία, κάνοντας κλικ εδώ

3.  Υπεύθυνη Δήλωση Ενημέρωσης επί των διατάξεων  του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/1973, κάνοντας κλικ εδώ

4.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/89, κάνοντας κλικ εδώ

5.  Βεβαίωση παράδοσης του/των βιβλιαρίου/ων νοσηλείας(Μονάδα ή ΓΕΣ/ΔΥΓ)

6.  Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μπορείτε να το εκτυπώσετε κάνοντας κλικ εδώ.

7.  Βεβαίωση -πιστοποιητικό της οικείας σχολής των τέκνων, στο οποίο να φαίνονται το έτος εισόδου, το έτος που φοιτά και τα προβλεπόμενα από τον οργανισμό λειτουργίας κάθε σχολής έτη σπουδών.  Προσκομίζεται εφόσον τα τέκνα είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές ή σε ΙΕΚ(δημόσια ή ιδιωτικά) και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

8. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης ή αντίστοιχα εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ηλεκτρονική τραπεζική(internet baking), µε πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόµενο.

9.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση). 

10. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού Εφορίας.

11. Πρόσφατη βεβαίωση, για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, Εθελοντές Μακράς Θητείας, Επαγγελματίες Οπλίτες και για τους καταταγέντες με διαγωνισμό, της αρμόδιας υπηρεσίας για πολιτική προϋπηρεσία(εφόσον υφίσταται), που έχει αναγνωριστεί σαν συντάξιμη υπηρεσία(ανεξάρτητα εάν αυτή έχει αναγνωριστεί επίσημα, με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ) ή με διαφορετικό τρόπο.

12. Πράξη Ακύρωσης του χρόνου ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ), για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας και για το χρόνο που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, καθώς και φωτοαντίγραφο του διπλότυπου απόδοσης των αντιστοίχων ποσών από το ΙΚΑ στο δημόσιο και στο ΜΤΣ.

13. Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου, για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας, Επαγγελματίες Οπλίτες και τους καταταγέντες με διαγωνισμό, μαζί με το διπλότυπο είσπραξης ή βεβαίωση του ΚΤΣ, για την εξόφληση των εισφορών για κύρια σύνταξη, σε περίπτωση αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας ή αντίστοιχα του χρόνου σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

14. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από τον αρμόδιο φορέα, για όσους προσλήφθηκαν μετά το 1983 και ήταν ασφαλισμένοι σε φορείς πρώην κοινωνικής ασφάλισης εκτός δημοσίου(π.χ. ΙΚΑ).

15. Υπεύθυνη δήλωση, για όσους κατετάγησαν μετά την 1/10/1990, ότι επιθυμούν την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας(εφόσον υπάρχουν), ως συντάξιμου χρόνου από το Δημόσιο.

16. Αντίγραφο της αποφάσεως της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), για όσους αποχωρούν από την Υπηρεσία για λόγους υγείας.

17. Για τους ανακληθέντες Αξκους, πέραν τον ανωτέρω, απαιτούνται:

        α. Φωτοαντίγραφα των διαταγών ανάκλησης και απόλυσης.

        β. Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής(εις διπλούν) για την εγγραφή και τη διαγραφή τους.

     γ. Φωτοαντίγραφο της συνταξιοδοτικής τους πράξης ή ενός ενημερωτικού σημειώματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Β’ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΤΣ 

1. Αίτηση δικαιούχου, κάνοντας κλικ εδώ 

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης ή αντίστοιχα εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ηλεκτρονική τραπεζική(internet baking), µε πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο.


Γ’ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΑΣ 

Περίπτωση πρώτη για όσους δεν συμπλήρωσαν 35έτη 

1. Αίτηση Δικαιούχου, κάνοντας κλικ εδώ

2. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης ή αντίστοιχα εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ηλεκτρονική τραπεζική(internet baking), µε πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο.
Περίπτωση δεύτερη για όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη εν ενεργεία

1. Αίτηση Δικαιούχου, κάνοντας κλικ εδώ 

2. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης ή αντίστοιχα εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ηλεκτρονική τραπεζική(internet baking), µε πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο.

3. Όσοι συνάδελφοι έχουν δάνειο στεγαστικό στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, για να λάβουν το ΕΦΑΠΑΞ πρέπει να στείλουν email στην Διεύθυνση: Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων και Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών του ΤπΔ στο email: d6.info@tpd.gr, όπου θα τους γνωρίζεται να σας αποδεσμεύσουν το ΕΦΑΠΑΞ, κι αυτοί με την σειρά τους να ενημερώσουν τον ΕΛΟΑΣ ότι μπορούν να σας αποδώσουν το ΕΦΑΠΑΞ, γιατί ζητήσατε να συνεχίσει να παρακρατείτε η δόση από τον μισθό σας ή την σύνταξή σας.

Αφού στείλετε το email, μετά από 2-3 μέρες θα σας έρθει απαντητικό email με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το έντυπο που λιγάκι δυσκολεύει είναι η υπεύθυνη δήλωση με τις διάφορες ερωτήσεις(αυτό που έχει τα κουτάκια). Στην ουσία τραβάμε γραμμή σε αυτά που δεν ισχύουν.

Δείτε το υπόδειγμα:
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν σύνταξη, μερίσματα και ΕΦΑΠΑΞ ΕΛΟΑΣ, αποστέλλονται στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β  συστημένα μέσω ΕΛΤΑ, όπως αναγράφεται παρακάτω αναλυτικά.  

Καλό είναι να κρατήσετε αντίγραφο από όλα τα δικαιολογητικά που θα στείλετε και μην ξεχάσετε μετά από 3-4 μέρες να πάρετε τηλ. στο ΓΕΣ /ΔΟΙ/4β για να λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου και να ενημερωθείτε αν όλα είναι εντάξει.

Στην συνέχεια το αρμόδιο γραφείο του ΓΕΣ αφού μαζέψει και κάποια άλλα δικαιολογητικά που εκδίδονται αυτεπάγγελτα από το ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, τότε τα αποστέλλει όλα τα δικαιολογητικά στον ΕΦΚΑ για την απονομή της οριστικής σύνταξης. Πλέον δεν αποδίδετε  προσωρινή σύνταξη.

Αν η αποστρατεία είναι για  λόγους υγείας, γίνεται όλη η παραπάνω διαδικασία με την διαφορά ότι όταν θα βγει η σύνταξη από τον ΕΦΚΑ, μετά θα ζητήσει η υπηρεσία να ξαναπεράσει το στέλεχος ΑΣΥΕ και να αποδοθούν τυχόν ποσοστά αναπηρίας και θα δοθεί η νέα σύνταξη ενσωματωμένη με τυχόν αναπηρικά επιδόματα.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.  Επιπλέον υπάρχουν και άλλα δικαιολογητικά που εκδίδονται µε µέριµνα ΕΓ και Δνσεων ΓΕΣ και στέλνονται αυτεπάγγελτα από αυτές στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2106552343 και FAX 21065552342. 

Τα δικαιολογητικά θα σταλούν µόνο Συστηµένα µε ΕΛΤΑ στην παρακάτω διεύθυνση : 

ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231
ΤΚ 15561 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

3. Ηλεκτρονικά μέσω mail: a.t.kostavara@army.gr


Δικαιολογητικά για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας:

Καταρχήν πρέπει να κλείσουμε ραντεβού με το αστυνομικό τμήμα όπου θα εκδώσουμε την ταυτότητά μας. 

Τα Γραφεία Ταυτοτήτων λειτουργούν καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (07.00-14.30 τη θερινή και 07.30-15.00 τη χειμερινή περίοδο), με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. 

Το τηλέφωνο και τα ωράρια λειτουργίας των γραφείων ταυτοτήτων θα τα βρείτε στην  ηλεκτρονική διεύθυνση τηλέφωνα κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων.Μαζί μας πρέπει να έχουμε σύμφωνα με το ΦΕΚ: 1440/2005 και το Ν.Δ. 127/1969 του άρθρου 7 παρ. 1:1) ΕΔΥΕΘΑ ή ΦΕΚ αποστρατείας

2) Βεβαίωση παράδοσης στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας

3) Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας 3,6 Χ 3,6 ασπρόμαυρες με πολιτική περιβολή

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5)Προσωρινό δελτίο ταυτότητας που μας δίνει η υπηρεσία που μας αποστρατεύει(χρειάζεται μία φωτογραφία με πολιτικά, μας περισσεύει ούτως η άλλως από την τετράδα που έχουμε βγάλει για την αστυνομική ταυτότητα).

6) Αποδεικτικό κατοικίας(λογαριασμός ΔΕΚΟ αρκεί)

7) Σε κάποια αστυνομικά τμήματα ζητήσαν από  συναδέλφους να έχουν και μάρτυρα μαζί τους(διευκρινίστε το).

Αφού τα ελέγξει το αστυνομικό όργανο προχωράει στην έκδοση της ταυτότητας και συνήθως την λαμβάνετε αυθημερόν.  


Δικαιολογητικά για ασφάλιση στον ΕΦΚΑ(πρωην ΙΚΑ):


1) ΕΔΥΕΘΑ ή ΦΕΚ αποστρατείας

2) Βεβαίωση Μονάδας ότι παραδώσαμε το βιβλιάριο-α νοσηλείας το δικό μας και των μελών μας.

3) Φωτοτυπία της αστυνομικής  ταυτότητας του ιδίου και των μελών, αν τα τέκνα είναι κάτω των δώδεκα ετών εννοείτε πως δεν έχουν ταυτότητα. 

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Αντίγραφο του τελευταίου Ε1 από taxisnet, προσοχή όχι το εκκαθαριστικό αλλά το έντυπο που υποβάλλουμε την φορολογική δήλωση.

6) Μια αίτηση που μας δίνουν εκεί να συμπληρώσουμε

Ο Υπάλληλος μας καταχωρεί στο σύστημα και είμαστε ασφαλισμένοι μέχρι 28 Φεβρουαρίου οπότε και λήγει το ασφαλιστικό έτος. Όταν λάβετε την απόδοση σύνταξης από τον ΕΦΚΑ , τους ενημερώνετε(Υποκατάστημα ΕΦΚΑ περιοχής σας) με email  για να σας ασφαλίσουν εφ όρου ζωής. Αν δεν έχει βγει η σύνταξη, μας ανανεώνουν αυτόματα πάλι, μέχρι την λήξη του επόμενου ασφαλιστικού έτους.

Την ασφαλιστική μας ενημερότητα μπορείτε να την δείτε μπαίνοντας στην σελίδα www.atlas.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet.


Δικαιολογητικά για έκδοση ταυτότητας αποστράτου:

1) ΕΔΥΕΘΑ ή ΦΕΚ αποστρατείας

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3) Δύο φωτογραφίες με στολή έγχρωμες διαστάσεων 2,5 Χ 2,5

4) Αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ

Η ταυτότητα αποστράτου εκδίδεται περίπου στον μήνα και όταν την λάβετε μπορείτε να αιτηθείτε στην ένωση αποστράτων της περιοχής σας να βγάλετε δελτία εισόδου για σύζυγο παιδιά γονείς και πεθερικά


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τις υπηρεσίες που έχετε συχνές συναλλαγές(τράπεζες, εταιρείες σταθερών και κινητών τηλεφώνων, ΔΟΥ κλπ) ότι έχετε αλλάξει ταυτότητα.

Επίσης όσοι έχετε στεγαστικά ή άλλα δάνεια που παρακρατούνται από την μισθοδοσία σας, φροντίστε όσο περιμένετε να βγει η σύνταξή σας να ρυθμίσετε τις υποχρεώσεις αυτές με διακανονισμό ή φροντίζοντας να έχετε τα ποσά που χρειάζονται.

Ενημερωτικά η σύνταξη πλέον βγαίνει απευθείας οριστική από τον ΕΦΚΑ και δεν προβλέπονται τρίμηνες αποδοχές ή μερική σύνταξη. Η όλη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης και των μερισμάτων, κυμαίνεται από 3-6 μήνες.

Το ΕΦΑΠΑΞ περίπου στον χρόνο.

Προσοχή SOS


Όσοι πριν αποστρατευτείτε είχατε εκδώσει μέσω του γιατρού σας άυλες συνταγογραφήσεις φαρμάκων ή παραπεμπτικά, πρέπει να τα ακυρώσετε όταν αποστρατευτείτε γιατί αλλιώς ίσως να έχετε πρόβλημα.

Θα ενημερώσετε τον γιατρό που σας  έγραψε τις συνταγές, να σας τις ακυρώσει και να σας εκδώσει νέες συνταγές φαρμάκων, αλλά προσοχή επειδή ήδη θα έχετε εγγραφεί στον ΕΦΚΑ, το σύστημα θα σας εμφανίζει με δύο ασφάλειες(Είναι διαδικαστικό, μέχρι να επιστραφεί το βιβλιάριο σας στην ΓΕΣ/ΔΥΓ) και υπάρχει το ενδεχόμενο 
ο γιατρός  σας να επιλέξει  εκ παραδρομής   την ασφάλεια του ΓΕΣ, ενώ θα πρέπει να επιλέξει την ασφάλεια ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΠΑΔ.

Η ασφαλιστική ιδιότητα του ΓΕΣ θα παύσει και θα έχετε μόνο του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΠΑΔ, όταν θα φθάσει στο ΓΕΣ/ΔΥΓ το βιβλιάριο νοσηλείας που παραδώσατε στην Μονάδα ή την υπηρεσία που σας αποστράτευσε.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών σας στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, να γνωρίζετε ότι όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σας και έχουν στα χέρια τους και όλα τα ενδοϋπηρεσιακά έγγραφα από διάφορα γραφεία του ΓΕΣ, τότε όταν θα στείλουν τον φάκελο σας στον e-ΕΦΚΑ και Μετοχικό Ταμείο Στρατού για απονομή σύνταξης, θα σας ενημερώσουν εγγράφως προσωπικά στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Αφού λοιπόν θα έχετε ενημερωθεί ότι τα δικαιολογητικά σας για την κύρια σύνταξη και τα μερίσματα σας έχουν αποσταλεί, μετά από καμιά δεκαριά ημέρες να πάρετε τηλέφωνο στον ΕΦΚΑ  στο τηλ.: 210 327 5132 και στο ΜΤΣ στο τηλ.: 211 104 8293, για να ζητήσετε αριθμούς πρωτοκόλλου για τους φακέλους σας.

Ο αρμόδιος υπάλληλος που θα αναλάβει την εκκαθάριση της σύνταξής σας στον ΕΦΚΑ, θα σας στείλει στην διεύθυνσή σας τα παρακάτω έγγραφα: 

απονομή σύνταξης, 

υπολογισμός σύνταξης, 

την συνταξιοδοτική πράξη 

και την παρακράτηση σύνταξης(είναι ο τελευταίος μισθός που εισπράξετε ως εν ενεργεία και δεν τον δικαιούσασταν και άρα παρακρατείτε) 

Στα έγγραφα αυτά θα σας ενημερώνει πως λέγεται (ονοματεπώνυμο  και το τηλέφωνό του) για να επικοινωνήσετε αν χρειαστεί μαζί του.

Επίσης στο πρώτο έγγραφο(απονομή σύνταξης) θα σας ενημερώνει, ότι έχετε δικαίωμα να ασκήσετε ένσταση αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο της Πράξης, εντός 60 ημερών.

Να γνωρίζετε επίσης, ότι υπάρχει περίπτωση, πρώτα  να κατατεθεί η σύνταξή σας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει και μετά να σας έρθουν τα έγγραφα της απονομής σύνταξης, όπως έγινε και στον γράφων. 

Σ αυτήν την περίπτωση για να δείτε μια ανάλυση του τι πήρατε θα μπορέσετε να το κάνετε μετά από 2-3 ημέρες της κατάθεσης, στον παρακάτω σύνδεσμο αφού πιστοποιηθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet.  
Μόλις λάβετε τα παραπάνω έγγραφα από τον e - ΕΦΚΑ, θα πρέπει σε περίπτωση που έχετε στεγαστικό δάνειο από το παρακαταθηκών και δανείων, να κοινοποιήσετε την απόφαση στην Διεύθυνση: Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων και Στεγαστικών και Ειδικών Κατηγοριών του ΤπΔ στο email: d6.info@tpd.gr, ώστε με την σειρά τους να στείλουν έγγραφο αποδέσμευσης ΕΦΑΠΑΞ, εφόσον επιθυμείτε να μην εξοφληθεί το υπόλοιπο του δανείου σας και να συνεχιστεί η μηνιαία παρακράτηση από την σύνταξή σας. Αφού στείλετε το email, μετά από 2-3 μέρες θα σας έρθει απαντητικό email με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας.

Αφού κατατεθεί η κύρια σύνταξή σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό, τον επόμενο μήνα θα σας κατατεθούν και τα μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με διαφορά μίας ημέρας (Πλέον τα μερίσματα καταβάλλονται μηνιαία). Εδώ μία διευκρίνηση, όσοι έχετε συνάψει γάμο πριν το 2001 αν θυμάμαι καλά, πρέπει να καταβάλετε έναν βασικό μισθό σας για να αναγνωριστεί ο γάμος σας. Αν δεν το έχετε κάνει ως εν ενεργεία, όπως ο γράφων, τότε το ΜΤΣ θα σας το παρακρατήσει αυτόματα από τα μερίσματα σας σε μηνιαία κράτηση των 10€ περίπου για όσους μήνες χρειαστεί μέχρι να συμπληρωθεί όλο το ποσό. 


Επίσης να γνωρίζετε ότι με το που θα σας κατατεθεί η κύρια σύνταξη από τον e- ΕΦΚΑ, μετά από 10 ημέρες περίπου επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το ΜΤΣ στο τηλ.: 211 104 8313, για να σας δώσουν τον ατομικό αριθμό φακέλου σας, όπου με αυτόν,  το ΑΦΜ  και τον ΑΜΚΑ σας θα μπαίνετε στην σελίδα του ΓΕΣ στο συνταξιοδοτούμενο προσωπικό για να ενημερώνεστε για τα μηνιαία σημειώματα των Μερισμάτων ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ. Υπόψιν ότι πρώτα πρέπει να κατατεθούν τα χρήματα στον λογαριασμό σας και μετά την επομένη συνήθως ημέρα ανεβαίνουν στο σύστημα.

Όσοι συνάδελφοι έχετε αποστρατευτεί για λόγους υγείας, να γνωρίζετε ότι μαζί με την συνταξιοδοτική πράξη, θα σας αποσταλεί και κοινοποίηση εγγράφου που θα σας ενημερώνει ότι ο συνταξιοδοτικός σας φάκελος έχει αποσταλεί και στην ΑΣΥΕ για να σας γνωματεύσει. Εσείς θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία της ΑΣΥΕ στα τηλ. 210 770 4770, 210 749 4878, 210 749 49000 εσωτ. 4874 και ώρες κοινού 11:00 με 13:00 για να κλείσετε ραντεβού. Πλέον γίνεται και ηλεκτρονικά στην παρακάτω σελίδα  της ΑΣΥΕ.Καλή σύνταξη συνάδελφοι και....καλοί πολίτες!!!

Ελπίζω να βοήθησα με τον μικρό αυτό οδηγό!!!

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου, χωρίς την ύπαρξη ενεργού link που θα οδηγεί απευθείας στο άρθρο.

Σχόλια

 1. Εξαιρετικό !!!
  Επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση (αναγραμματισμός).

  " Δικαιολογητικά για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας:
  Καταρχήν πρέπει να κλείσουμε ραντεβού με το αστυνομικό τμήμα όπου θα διανείμουμε οριστικά...."

  Διαμένω, όχι διανέμω !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά, ευχαριστώ για την επισήμανση, έχει ήδη διορθωθεί!!!

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά! φαίνεται ότι γνωρίζετε αρκετά περί των στρατιωτικών υποθέσεων.Σας είναι εύκολο να σας ρωτήσω κάτι επί προσωπικού?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά! Φαίνεται ότι γνωρίζετε αρκετά επί των στρατιωτικών υποθέσεων.Ειναι εύκολο να σας ρωτήσω κάτι επί προσωπικού?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το 27ο Ποντιακό Πανηγύρι Κορινού που όλη η Μακεδονία περιμένει με λαχτάρα

Νέο Ιδιωτικό Ιατρείο στον Κορινό, από την κ. Θεοδωρίδου Αναστασία