Ψηφίστηκε ομόφωνα ο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου - πεζοδρόμου Κορινού - Παραλίας Κορινού»

Ομόφωνα αποφάσισε η οικονομική επιτροπή του δήμου Κατερίνης να κατακυρώσει τον ανοιχτό ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 189401 για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου - πεζοδρόμου Κορινού - Παραλίας Κορινού» εκτιμώμενης αξίας 79.435,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%,  στον Καϊσίδη Νικόλαο (προσωρινός ανάδοχος).
Παρακάτω το πλήρες κείμενο από την διαύγεια:


"Εγκρίνει το από 15-09-2022 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικών μέσων) του προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 189401 για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου - πεζοδρόμου Κορινού - Παραλίας Κορινού» εκτιμώμενης αξίας 79.435,48 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού, στον Καϊσίδη Νικόλαο (προσωρινός ανάδοχος) με μέση έκπτωση: 15,00 % και με τιμή: 56.439,21 € (εργασίες με ΓΕ & ΟΕ) + 8.465,88 (Απρόβλεπτα 15% ) + 400,00€ (απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ) + 61,20 € (ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%) + αναθεώρηση 2.213,87 = 67.580,16 € + 16.219,24 € (ΦΠΑ 24%) = 83.799,40 €, με ΑΦΜ 028626203 διότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, δηλαδή αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν στα ΕΕΕΣ. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016 και της αντίστοιχης περ γ της παραγράφου 4.1 της διακήρυξης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» και κατά αυτής, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το ά. 4.3 της διακήρυξης. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο ά.364 του ν.4412/2016. Μετά τη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.3 του ά.105 του ν.4412/2016, η απόφαση θα αναρτηθεί στις εφαρμογές ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 701/2022."

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νέα πλατεία στα σχέδια για τον αύλειο χώρο του 2ου νηπιαγωγείου Κορινού

Βανδάλισαν το νεοφυτεμένο δέντρο στο παλιό δημοτικό σχολείο