Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την Παρασκευή 11 Φεβ 2022 με τηλεδιάσκεψη

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 11 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση Σχεδίου 1ης Υποχρεωτικής Τακτοποιητικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Υποχρεωτική αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κατερίνης για το έτος 2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2022 υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Πρόεδρος

Τροποποίηση της αριθ. 335/2021 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2022»

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κατερίνης με θέμα: «Έγκριση ξύλευσης της συστάδας 5α του Συνιδιοκτήτου Δάσους «ΤΟΞΟΥ- ΕΞΟΧΗΣ» για παραγωγή καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Εξοχής – οικισμού Τόξου για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης και Τουρισμού

Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/2016»

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση στρώσεων οδοστρωσίας της αγροτικής οδού στη θέση Πλιτσκό-Προσήλιο της κοινότητας Ελατοχωρίου στη ΔΕ Πιερίων του Δήμου Κατερίνης» ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 42/2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κορινού, Παραλίας, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων» ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2021

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘’Πλιτσκό – Προσήλιο’’ στο Δ.Δ. Ελατοχωρίου Δ. Πιερίων (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης )» ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2019

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων του Δήμου Κατερίνης» ,ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2020

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΄΄Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης΄΄ (αρ. μελ. 141/2017)

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ολοκλήρωση εργασιών για το έργο με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο» (Α.Μ.:93/2018)»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ», αρ. μελ. 101/2019, προϋπολογισμού 16.129,03 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα Σμίξη», αρ. μελ. 121/2019, προϋπολογισμού 10.500,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΙ (6) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» αρ. μελ.: 81/2017»

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση προσώπου που θα εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στην υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (επί της αριθ. πρωτ. 3080/31-1-2022 αίτησης)

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης-ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με κ.κ. 053306 στα Ο.Τ. 90Β, 92Β της Π.Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ-Ν.ΖΩΗ – Επέκταση σύμφωνα με την 475ηΔ Τροποποίηση της 1/2000 Πράξης Εφαρμογής, ύστερα από την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Έγκριση απολογισμού προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Κατερίνης για το 2021

Εισηγητής: Αντιδημαρχία Τουρισμού

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Κατερίνης για το 2022

Εισηγητής: Αντιδημαρχία Τουρισμού

Κατανομή ποσού 293.520,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 (Α΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 01 Μαρτίου 2022 ως 15 Ιουνίου 2022, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Παραχώρηση σχολικού χώρου σε Σύλλογο, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Έγκριση μεταστέγασης της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Κατερίνης και διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλλων

Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Έγκριση παραχώρηση χρήσης τμήματος του με αριθμό 894 τεμαχίου οριστικής διανομής 1976 Π. Κεραμίδιου

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία έκτασης 891,65 τ.μ., τμήμα του ΒΚ341 στην Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία έκτασης 527 τ.μ., τμήμα του ΒΚ341 στην Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αξιοποίηση ακινήτων Παραλίας – Κορινού -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κοινή Α.Ε. Ο.Τ.Α., ορισμός εκκαθαριστών και ανάληψη απαιτήσεων και υποχρεώσεων στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το 27ο Ποντιακό Πανηγύρι Κορινού που όλη η Μακεδονία περιμένει με λαχτάρα