Σύγκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Κατερίνης, με 49 θέματα για λήψη αποφάσεων

Κα

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  


A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (22η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης για ολική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης έτους 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διαγραφές οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για είσπραξη οφειλών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Παραχώρηση της χρήσης των αριθ. 3 και 4 αιθουσών του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου στο τμήμα ενόργανης γυμναστικής του Γ.Α.Σ. «ο Αρχέλαος»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Παραχώρηση της χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Χράνης στο Κοινωνικό Μορφωτικό Σωματείο Νέας Χράνης «ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση σύνταξης συμβολαίου για την μεταβίβαση ακινήτου ύστερα από την με αριθμό 127/2017  απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση σύνταξης συμβολαίου για την μεταβίβαση ακινήτου ύστερα από την με αριθμό 128/2017   απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση –αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (61/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου                                 «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περιστάσεως» (3/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος   
 1.  
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου                                 «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» (4/2011 μελέτη)              
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης (1/2014 μελέτη) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά» (88/2013 μελέτη)              
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κτίσματος υδατόπυργου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (52/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 19.978,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ, (Α.Μ. 72/2017), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 19.981,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, (Α.Μ. 73/2017) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 19.982,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 74/2017), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια υλικών για διαγραμμίσεις οδών Δ.Ε. Πέτρας 2017" προϋπολογισμού 16.517,74 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.206 ΤΟΥ ν. 4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2ου ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», αρ. μελ.56/2015
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΙ (6) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» συμβατικού τιμήματος 360.869,82 ευρώ με ΦΠΑ, αριθμός μελέτης 81/2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση και παραλαβή ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου"
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD” και τροποποίηση του σχετικού Άρθρου 4 «Διάρκεια» αυτής
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Εξέταση ένστασης και λήψη απόφασης για εμμονή στην 641/2016 απόφαση Δ.Σ. που αφορά σε γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 751 - 748 - 749 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού επέκταση Κατερίνης και όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που αυτή συνοδεύει
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
 1.  
Εξέταση ένστασης και λήψη απόφασης για εμμονή ή μη στην με αριθμό 477/2017 απόφαση Δ.Σ. που αφορά σε τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 216 της πολεοδομικής ενότητας Κέντρου Δήμου και συγκεκριμένα την κατάργηση της υφιστάμενης οικοδομικής γραμμής και τον επανακαθορισμό της σε νέα θέση όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
 1.  
Εξέταση ένστασης και εμμονή ή μη στην 636/2017 απόφαση Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης της μελέτης για Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης και όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
 1.  
Λήψη απόφασης έναρξης υπολογισμού της προθεσμίας καταβολής των οφειλών από εισφορά σε χρήμα, από την ημερομηνία των νέων πράξεων επιβολής βάσει άρ.142 Ν.4495/2017
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
 1.  
Έγκριση της 36/2017 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.E.Ε.Κ. με θέμα “Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017”
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Ε.Κ
 1.  
Έγκριση της 37/2017 απόφασης της Δ.Ε.E.Ε.Κ. για την ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της Δ.Ε.E.Ε.Κ. 2018
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Ε.Κ
 1.  
Έγκριση των 30 και 31/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης για ψήφιση του προϋπολογισμού του 2018 και κατάρτιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, Πρόεδρος Δ.Ω.Κ
 1.  
Έγκριση της 143/2017 απόφασης του Ο.Π.Π.Α.Π. με θέμα “Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας  Δήμου Κατερίνης για το  χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2016
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος Ο.Π.Π.Α.Π.
 1.  
Έγκριση της 53/2017 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ με θέμα “4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017”
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ
 1.  
Έγκριση της 186/2017 απόφασης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα “Τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 10 παρ. 10  κανονισμού λειτουργίας σταθμών βοθρολυμάτων”
Εισηγητής: Φώτης Δρούγκας, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου για το έτος 2018
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2018                                                            
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και τη μίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του ΔήμουΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς