Εγκρίθηκε η παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας στον οικισμό Ολυμπιάδα.Σήµερα την 29 ∆εκεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας «Αξιοποίηση Ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α Κοινή Α.Ε.» σε δηµόσια συνεδρίαση στα γραφεία της που βρίσκονται στον Κορινό (πλατεία δηµαρχείου), ύστερα από την αριθ. 49/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου Κατερίνης Χιονίδη Σάββα που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλους τους Συµβούλους για την συζήτηση και την λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

Έγκριση ή µη για την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού «Ολυµπιάδα» σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 45/2311-2016 σύµβαση «Εργασιών παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος για την ορθή εφαρµογή ορισµένων όρων της µε αριθµό 176098 – ∆ΙΠΑ/12-11-2014 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων ΥΠΕΚΑ». 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιχείρησης διαπίστωσε ότι σε σύνολο ένδεκα µελών (11) βρέθηκαν παρόντες οχτώ (8) δηλαδή: 


Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

                   1. Μπουσνάκης Αστέριος                          6. Καρασερίδου Φωτεινή 
                   2. Βαϊνάς ∆ηµήτριος                                  7. Αναστάσιος Παπαδόπουλος  
                   3. Όλγα Σταυριανίδου                                8. Σαββίδου Ιωάννα 
                   4. Σιδέρης Μιχαηλίδης 
                   5. Γκούνας Σωτήριος 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Χιονίδης Σάββας, Μηλιώτης Νικόλαος και Μαλετσάς Νικόλαος. 

Στη συνεδρίαση παρέστη το µέλος και υπάλληλος της Αξιοποίηση Ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α Κοινή Α.Ε ΟΤΑ Σταυριανίδου Όλγα, για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης κ. Βαϊνάς ∆ηµήτριος και µέλος του ∆.Σ. της Αξιοποίηση Ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΚΑΕ ΟΤΑ ο οποίος εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: «Με την απόφαση µας αυτή καλούµαστε ως διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να εγκρίνουµε ή µη την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού «Ολυµπιάδα» σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 45/2311-2016 σύµβαση «Εργασιών παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος για την ορθή εφαρµογή ορισµένων όρων της µε αριθµό 176098 – ∆ΙΠΑ/12-11-2014 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων ΥΠΕΚΑ». 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Την έγκριση για την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού «Ολυµπιάδα» σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 45/23-11- 2016 σύµβαση «Εργασιών παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος για την ορθή εφαρµογή ορισµένων όρων της µε αριθµό 176098 – ∆ΙΠΑ/12-11-2014 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων ΥΠΕΚΑ». 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αριθµό 18/2017 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΒΑΪΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς