Διαδικασία ακύρωσης των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των ΟΠΥ και ΕΠΥ των Ενόπλων Δυνάμεων

Γράφει ο Σάββας Σεϊταρίδης
τελευταία επικαιροποίηση: 1 Μαρ 2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/2010, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας μπορούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ ως συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο με εξαίρεση τους καταταγέντες μετά το 1993 όπου μπορούν να αναγνωρίσουν και χρόνο ως ΕΜΘ διότι οι παραπάνω κατηγορία είχε αποφασιστεί να είναι στο ΙΚΑ μέχρι την συνταξιόδοτήσή τους, κάτι που στην πορεία τελικά άλλαξε.


Παρακάτω ακολουθεί αυτούσιο το άρθρο 21 της παρ. 1 του Ν. 3865/2010:

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του Ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α΄), και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Οι Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4024/2011 και ισχύει από 27/10/2011.

Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου δημόσιας Υπηρεσίας:


1.Οι στρατιωτικοί που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του κύριου μέρους της παρούσας διαταγής  να απευθυνθούν, το γρηγορότερο δυνατό, στα κατά τόπους διαμονής (μόνιμης ή προσωρινής) υποκαταστήματα του ΙΚΑ και να υποβάλλουν :

α. Αίτηση ακύρωσης του χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα της εικόνας 3.

β. Αναγνωριστική   Πράξη   του   Γενικού   Λογιστηρίου   του Κράτους και  Πρωτότυπα Παραστατικά Ασφάλισης (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, κλπ), όπως εικόνα 1.

γ. Υπεύθυνη δήλωση  ότι για το αιτούμενο χρονικό διάστημα δεν έχει πραγματοποιηθεί επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της εικόνας 4.

2.Σε περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικών βιβλιαρίων εκτός των παραπάνω θα πρέπει να συνυποβάλλουν:

α.Βεβαίωση του αρμόδιου ΚΤΣ – ΚΤΕΘ – Μονάδας με ΑΔΧ για τις αποδοχές που έλαβαν καθώς και τις κρατήσεις ΙΚΑ εργοδότη και εργαζομένου που έγιναν   κατά το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στα απωλεσθέντα   ασφαλιστικά   βιβλιάρια,  σύμφωνα   με   το   Υπόδειγμα   της Προσθήκης ‘’3’’ του Παρόντος.

β.Αντίγραφα   των   φύλλων   μισθοδοσίας   της   εν   λόγω περιόδου   και   Υπεύθυνη   Δήλωση   Απώλειας   Ασφαλιστικού   Βιβλιαρίου(ΥΔΑΑΒ) την οποία θα προμηθεύονται από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

3.Ακολούθως, με μέριμνα του ΙΚΑ και εφόσον ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος των προσκομιζόμενων στοιχείων, θα εκδοθεί ατομική πράξη ακύρωσης των ημερών εργασίας Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, και μεταφοράς των αντίστοιχων εισφορών εργοδότη και εργαζομένου στο Δημόσιο και στο ΜΤΣ, η οποία θα αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας του κάθε ενδιαφερόμενου, με   κοινοποίηση   στα   αρμόδια   ΚΤΣ, ΚΤΕΘ   και Μονάδες με ΑΔΧ και στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4γ, όπως στην εικόνα 5.

Εδώ πριν ξεκινήσω να αναλύω την διαδικασία αναγνώρισης, έχει σημασία να διευκρινίσω ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν έχουν λάβει ακόμη την Πράξη αναγνώρισης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που είναι το εφαλτήριο για να ξεκινήσουν τις όποιες ενέργειες τους για την ακύρωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ.

Αν δηλαδή δεν έχετε λάβει τα παρακάτω έγγραφα(όπως στις εικόνες 1 και 2) τότε πρέπει να μεταβείτε οι ίδιοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29, Ομόνοια Αθήνα) για να τα αναζητήσετε στο τμήμα στρατιωτικών συντάξεων στον 6ο όροφο αν θυμάμαι καλά.

Επικαιροποίηση 01 Απρ 2021

Πλέον συνάδελφοι η διαδικασία έχει αλλάξει και δεν απευθυνόμαστε στο ΓΛΚ(Κάνιγγος 29, Ομόνοια Αθήνα) αλλά στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στην τμήμα της διεύθυνσης: Δ΄ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ στην οδό Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα και στα τηλ.  210-327 50 97, 210-327 51 04, 210-327 50 44 ή στο email: tm.apon.kesyntend@efka.gov.gr


Αρκετοί συνάδελφοι έχουν εξυπηρετηθεί άμεσα με την νέα διαδικασία του email και γλιτώνουν κόπο και χρόνο, χάριν του συναδέλφου μας κ. Σπαράγγη Ιωάννη που κατόρθωσε να βγάλει άκρη στο γραφειοκρατικό μας σύστημα.
Εικ. 2
Έπειτα πρέπει να μεταβείτε στο ΙΚΑ της περιοχής σας(πλέον ΕΦΚΑ) με τα παραπάνω έγγραφα και μαζί με τις πρωτότυπες καρτέλες ενσήμων(κρατήστε οπωσδήποτε φωτοαντίγραφο καρτελών), θα συμπληρώσετε μια αίτηση(εκτυπώστε εδώ την αίτηση) που θα σας δώσουν και μια υπεύθυνη δήλωση και  αφού τα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας θα πρέπει να γράψετε και τις χρονολογίες που υπηρετήσατε καθώς και τον τόπο(αναγράφονται όλα στις καρτέλες) θα επισυνάψετε τις πρωτότυπες καρτέλες αναγράφοντας τον αριθμό τους και το δίνετε στον υπάλληλο για να το πρωτοκολλήσει, όπως στο παράδειγμα της  εικόνας 3 και 4 και έπειτα ο ΕΦΚΑ της περιοχής σας θα το στείλει στα υποκαταστήματα ΕΦΚΑ που δηλώσατε για να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων. 

Εικ.3
Εικ.4

Αν τα υποκαταστήματα συνεργασθούν άμεσα σε περίπου ένα(1) μήνα θα σας έρθει από τον ΕΦΚΑ η απόφαση για ακύρωση της ασφάλισης Κλάδου Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ& Ε.Τ.Ε.Α.Μ., όπου θα σας γνωρίζεται ότι εντός 6μήνου θα πρέπει να αποδοθούν οι εισφορές από τον ΕΦΚΑ στο Δημόσιο αλλά και στο Μετοχικό Ταμείο, όπως στην εικόνα 5.
Εικ.5
Έπειτα στην δική μου πάντα περίπτωση, ο ΕΦΚΑ της περιοχής μου κατέθεσε τα χρηματικά ποσά των εισφορών στο δημόσιο και στο μετοχικό ταμείο, μετά την πάροδο ενός μηνός από την απόφαση ακύρωσης της ασφάλισης Κλάδου Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ& Ε.Τ.Ε.Α.Μ., τα οποία και μου κοινοποίησε όπως φαίνεται στην εικόνα 6 μέχρι 9.


εικ.6

εικ.7

εικ.8

εικ.9

Τα παραπάνω έγγραφα που μου κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ, τα απέστειλα υπηρεσιακώς στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού μαζί με ένα αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, όπως  ορίζει δγη του ΓΕΣ που εκδόθηκε το έτος 2012 και φαίνεται στην εικόνα 10.


εικ.10

Να διευκρινίσω ότι οι παραπάνω οδηγίες είναι ένας οδηγός που πρέπει να ακολουθήσετε για να τελειώσετε γρήγορα με την πράξη αναγνώρισης του χρόνου που διανύθηκε στο ΙΚΑ, ως χρόνος δημοσίου για να μην έχετε καθυστερήσεις όταν είναι να συνταξιοδοτηθείτε.  

Από υπηρεσία σε υπηρεσία μπορεί να διαφέρουν οι χρόνοι διεκπεραίωσης των εγγράφων, το σίγουρο είναι ότι από την μεριά σας θα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας ότι  ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να ρωτάτε που βρίσκεται η υπόθεση σας.

Αν δηλώσετε στην αίτησή σας προς τον ΕΦΚΑ  ότι συνταξιοδοτήστε τότε οι διαδικασίες τρέχουν.

Κάτι τελευταίο...πριν επιχειρήσετε να πάτε στο ΓΛΚ, ρωτήστε στο ΕΦΚΑ περιοχής σας αν μπορείτε να  πάρετε την απόφαση του ΓΛΚ από αυτούς, ώστε να γλυτώσετε τα έξοδα για Αθήνα.

Αυτά τα ολίγα, ελπίζω να βοήθησα και καλή σύνταξη συνάδελφοι!!!

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του άρθρου από άλλο blog ή ιστοσελίδα.

Σχόλια

 1. Συνάδελφε, πολύ κατατοπιστική η ανάρτησή σου. Μια ερώτηση: Το ποσό των εισφορών που βγάζει ο ΕΦΚΑ, αντιστοιχεί με όσα γράφουν οι καρτέλες (εφόσον μετατρέψουμε τις δραχμές σε ευρώ), γιατί σε μένα βλέπω μια απόκλιση στο ποσό, ή υπολογίζονται αλλιώς; Εάν ξέρεις φυσικά. Και αν τελικά παίζει ρόλο το ποσό, ή είναι απλώς συντάξιμος χρόνος ότι ποσό και να σου αποδώσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλη αυτή την διαδικασία στη γραφειοκρατια της υπηρεσίας και του ασφαλιστικού φορέα που έχει αλλάξει πάνω από μια φορά, γιατί δεν αντιμετωπίζει κανένας άλλος κλάδος των ΕΔ και σωμάτων ασφαλείας; Τί έχουμε κάνει πια εμείς οι αμαρτωλοί και πληρώνουμε τέτοια ταλαιπωρία ψυχοσωματική κάθε φορά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όλη αυτή την διαδικασία στη γραφειοκρατια της υπηρεσίας και του ασφαλιστικού φορέα που έχει αλλάξει πάνω από μια φορά, γιατί δεν αντιμετωπίζει κανένας άλλος κλάδος των ΕΔ και σωμάτων ασφαλείας; Τί έχουμε κάνει πια εμείς οι αμαρτωλοί και πληρώνουμε τέτοια ταλαιπωρία ψυχοσωματική κάθε φορά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα μια ερώτηση έχω κατάθεση τά ένσημα μου σέ φωτοαντιγραφα γιατί μου έχασαν τά πρωτοτυπα στο ΕΦΚΑ παγκρατιου θα γίνει ή διαδικασία

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς