Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, την Τετάρτη 15 Δεκ 2021

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2021 (8η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

2.        

Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (14η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3.        

Τροποποίηση της 285/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2022» ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

4.        

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου για το έτος 2022

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

5.        

Τροποποίηση των  590/2016 και 347/2018 αποφάσεων ΔΣ περί καθορισμού τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών πεζοδρόμων κλπ Δήμου Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

6.        

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 4.282,91 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην κατάστημα HAVANA), τμήμα του υπ’ αριθ. 1283Α τεμαχίου στο αγρόκτημα Περίστασης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

7.        

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

8.        

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου εντός του Δημοτικού πάρκου Κατερίνης (βόρεια του ανοικτού θεάτρου) και του χώρου πρασίνου που το περιβάλλει στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων  για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας του 1ου συστήματος Προσκόπων Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

9.        

Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

10.     

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κατερίνης 2020-2023 (Α΄ Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού

11.     

Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης & ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών  Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στον Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2963/01 (Φ.Ε.Κ. 268Α/23-11-2001)

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

12.     

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

13.     

Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης Υπηρεσίας με τίτλο: «Επιμόρφωση Προσωπικού (Εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ-β΄φάση) »

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

14.     

Έγκριση  πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών  οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλλιθέας ΑΜ: 134/2020

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

15.     

Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κατερίνης» ΑΜ: 75/2021  

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

16.     

Ανάκληση της 190/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης, λόγω λανθασμένων εκ παραδρομής υπολογισμών στον πίνακα υποχρεώσεων ρυμοτομίας και λήψη νέας Απόφασης για ορισμό του Ζαϊφίδη Σάββα του Χρήστου και της Ευθυμίας, ως πρόσωπο για τη καταβολή αποζημιώσεων προς τον Δήμο και τρίτους, σύμφωνα με την 1/2003 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης, σε συνδυασμό με την μετέπειτα κυρωθείσα 333ηΔ διορθωτική πράξη στα Ο.Τ.536,537,538 και 540 (κατόπιν νέας αιτήσεως με τις σχετικές διορθώσεις)

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

17.     

Λύση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

18.     

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

19.     

Tροποποίηση της 106/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση και κωδικοποίηση των κανονιστικών ρυθμίσεων περί χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

20.     

Εμμονή  στην απόφαση 217/2021 του Δ.Σ. που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Κατερίνης στα οικοδομικά τετράγωνα στο Ο.Τ. 216 και στο Ο.Τ. 205Β

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

21.     

 Κανονισμός διαμόρφωσης, οριοθέτησης και παραχώρησης γενικών θέσεων ΑμεΑ, θέσεων φορτοεκφόρτωσης, οριοθέτησης εισόδου - εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάσης ή στάθμευσης

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

22.     

Γνωστοποίηση εκπροσώπων για τη συγκρότηση  επιτροπών  έτους 2022 για το Κεντρικό Λιμεναρχείο

Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

23.     

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

24.     

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (ΔΩΚ) Δήμου Κατερίνης για το έτος 2022

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΩΚ

25.     

Kατανομή ποσού 293.520,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2021 (Δ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από 01 Δεκεμβρίου 2021 ως 28 Φεβρουαρίου 2022

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

26.     

Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Συλλόγους

Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

27.     

Έγκριση εργασιών του φακέλου: Νέο ισόγειο κατάστημα (Αναψυκτήριο – καφέ- μπάρ με πισίνα, διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου και περίφραξη) που αφορά το υπ΄ αριθμ. 35729/11-11-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης σχετικά με τα οικόπεδα 290 και 292 στο ΟΤ 87 της κοινότητας Παραλίας

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος

 

 

 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κλειστοί δρόμοι στον Κορινό λόγω διέλευσης του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας