Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης με 35 θέματα προς συζήτηση και Δύο θέματα που αφορούν και τον Κορινό.

Καλείσθε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Από το site www.epirroes.gr

 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Παραχώρηση χρήσης χώρου (4,20 Χ 2,20 μ.) για την τοποθέτηση προκάτ Ναΐσκου επί της οδού 19ης Μαΐου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση σύνταξης συμβολαίου για μεταβίβαση ακινήτου στην κα Ειρήνη Ελευθεριάδου του Ισαάκ
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 67037/28.12.2015 σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και Τσιόνογλου Νεκτάριου για την "Προμήθεια υγρών καυσίμων", ως προς τη διάρκεια
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 21.300,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων στην Τ.Κ. Λόφου» του Δήμου Κατερίνης (62/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Καλλιθέας»
(Αριθ. Μελέτης 43/2014)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου»
(Αριθ. Μελέτης 42/2014)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  

Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης & ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2963/01 (ΦΕΚ 268 Α/23-11-2001)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  

Έγκριση της 54/2017 μελέτης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης 2017" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της 55/2017 μελέτης με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων 2017" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της 56/2017 μελέτης με τίτλο "Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας, Ελαφίνας, Παραλίας, Κορινού, Πιερίων 2017" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της 57/2017 μελέτης με τίτλο "Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης 2017" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση της μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κατερίνης με τον ΦΟΔΣΑ Κ.Μ.» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 120.966,10€ εκτός του ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με την ανοιχτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΤΚΝΕ του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της 3/2017 απόφασης Τ.Κ. Ρητίνης περί διάθεσης καυσόξυλων της Τ.Κ. Ρητίνης σε όμορες τοπικές κοινότητες
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση της 6/2017 απόφασης Τ.Κ. Μοσχοποτάμου περί χορήγησης άδειας υλοτόμησης τμημάτων δάσους Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 1.  

Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης, ως Επικεφαλής Εταίρου στο έργο BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas"/"Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών" με ακρωνύμιο BIOWASTE), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος  Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 - 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα 2, Specific Objective 2.2. Sustainable Territories
 Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

 1.  
Αλλαγή θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 1.  
«Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016»
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος
 1.  

Διόρθωση της 402/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Εξώδικος καθορισμός της τιμής μονάδας αποζημίωσης για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 892 στην πολεοδομική ενότητα Βατάν επέκταση (μετά από αίτηση της Φεβρωνίας Μιχαλοπούλου)"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος

 1.  

Έγκριση συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης με το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών "Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης" με θέμα "Η Αστική Μεταρρύθμιση στην Ελληνική Περιφέρεια - Ατζέντα Ελλάδα 2030" στον προαύλιο χώρο της πρώην οικίας Τσαλόπουλου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην εκδήλωση "14η Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση Νέων" που θα διεξαχθεί στο κρατίδιο του αδελφοποιημένου Δήμου Μόουσμπουργκ από 22.06.2017 έως 25.06.2017 και έγκριση πραγματοποίησης κα διάθεσης των σχετικών δαπανών
 Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 1.  

Έγκριση μετάβασης αιρετών ως εκπροσώπων του Δήμου στην εκδήλωση "14η Παγκόσμια Αθλητική Συνάντηση Νέων" που θα διεξαχθεί στο κρατίδιο του αδελφοποιημένου Δήμου Μόουσμπουργκ από 22.06.2017 έως 25.06.2017 και έγκριση πραγματοποίησης και διάθεσης των σχετικών δαπανών
 Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 1.  
Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Νότες ανθρωπιάς & αλληλεγγύης» με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης και άλλους φορείς για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου και έγκριση πραγματοποίησης και διάθεσης των σχετικών δαπανών
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 1.  
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους (ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, πρόεδρος της ΔΕΠ
 1.  
Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις Μνήμης για την Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού