Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχοςΑναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Ανάκληση της αριθ. 360/2016 απόφασης λόγω κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων
Εισηγητής Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» (αριθ. μελέτης 40/2009)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κατερίνης και έγκριση προσωρινής μεταφοράς αυτών στο ΣΜΑ Ευκαρπίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ά.32 του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση - Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Κατερίνης εκτιμώμενης αξίας 30.603,89  ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

Έγκριση μετάβασης δημοτικών συμβούλων στο Μόουσμπουργκ της Αυστρίας, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο στο φεστιβάλ του αδελφοποιημένου Δήμου από 7 έως 9 Ιουλίου 2017
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαιης αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας του Πηλίδη ή Πυλίδη ή Πειλίδη Ιορδάνη του Γεωργίου στο ΟΤ Γ 682 με κ.κ. 055204 β) στο ΟΤ Γ708 και Γ697 με κ.κ. 055002 και γ) στο ΟΤ Γ697 με κ.κ. 055001, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός - Επέκταση Κατερίνης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος

Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (No 02/05-05-2017)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος


Ο ΑντιπρόεδροςΧρήστος Λιανός

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς