Οικοτροφείο Κορινού ''Ευφροσύνη'', προκηρύσσει θέση Ιατρού Ψυχιάτρου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Ιατρού Ψυχιάτρου στο Οικοτροφείο «Ευφροσύνη»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                              ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & Π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691
e-mail: epsyka@otenet.gr | ιστοσελίδα: www.epsyka.gr

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Θεσσαλονίκη, 06/11/2015
Αρ.πρωτ.Δ/ΕΞ.502

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣTH ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»
ΣΤΟ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 448090/ΥΠ 6 ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Εξατομικευμένη Παροχή Ψυχικής Υγείας από τον φορέα Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (Ε.Ψ.Υ.ΚΑ.) στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό MIS 448090 στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 - Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργεί το υποέργο 6 με τίτλο «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας από τo οικοτροφείο  «Ευφροσύνη» και με βάση την από 05-11-2015 απόφαση του Διαχειριστή της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΚΩΔ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1
ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΕ

1 (ΜΙΑ)
ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «Ευφροσύνη» στο   Δ.Κορινού Ν.Πιερίας
-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Κατερίνη Ν.Πιερίας

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την  αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες:
- στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Y.K.A.: www.epsyka.gr και
- στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:www.ygeia-pronoia.gr

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο «Ευφροσύνη» το οποίο λειτουργεί ως Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας. Στο Οικοτροφείο φιλοξενούνται για διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία 25 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση ή/και συνοδές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο «Ευφροσύνη» βρίσκεται στην περιοχή Τσαΐρια Δ.Κορινού Ν.Πιερίας.
Για την αρτιότητα της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας του Οικοτροφείου «Ευφροσύνη», την εύρυθμη λειτουργία της καθώς και για τις ανάγκες της Ενταγμένης Πράξης, η ΕΨΥΚΑ με την παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παρακάτω ειδικότητα:
Ιατρός Ψυχίατρος στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) ήτοι, στο Οικοτροφείο «Ευφροσύνη»  στο Ν.Πιερίας

Αντικείμενο Σύμβασης - Περιγραφή καθηκόντων
·         Υποχρεούται στην ψυχιατρική εξέταση - παρακολούθηση - συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής των φιλοξενούμενων ασθενών του οικοτροφείου «Ευφροσύνη» στον Κορινό Πιερίας
·         Υποχρεούται στην πραγματοποίηση επισκέψεων στην Μ.Ψ.Υ. για την εξέταση κάθε φιλοξενουμένου χωριστά, δύο φορές εβδομαδιαίως
·         Υποχρεούται να ανταποκρίνεται, εκτός των τακτικών επισκέψεων,  άμεσα, σε κάθε επείγουσα κλήση του φορέα για αντιμετώπιση περιστατικού της αρμοδιότητάς του
·         Υποχρεούται να τηρεί ιατρικούς φακέλους με το ιστορικό ψυχικής υγείας κάθε φιλοξενουμένου, να ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της ΜΨΥ για την πορεία και εξέλιξη της ψυχικής υγείας των ασθενών και να συμμετέχει στις συναντήσεις του προσωπικού στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ΠΘΟ της ΜΨΥ, εισηγούμενος οτιδήποτε απαιτείται (μετακίνηση ασθενών κλπ) για την καλή λειτουργία της ΜΨΥ και την επίτευξη του ενταξιακού – αποκαταστατικού στόχου.
·         Οφείλει, εφόσον προκύψει ανάγκη έκτακτης απουσίας του, να ενημερώσει έγκαιρα το φορέα.
·         Υποχρεούται να παραδίδει τα πορίσματα των τακτικών ψυχιατρικών ελέγχων και να ενημερώνει τον  Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Διαχειριστή – Γεν. Δ/ντή της εταιρείας και να πράττει κάθε τι που είναι απαραίτητο για την άριστη παροχή των υπηρεσιών του.
·         Υποχρεούται να συμμετέχει στις συναντήσεις του προσωπικού (Cartex), όπως αυτές  ορίζονται από τον Διαχειριστή - Γεν. Δ/ντή για την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού και την καλή λειτουργία των δομών και την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους.
·         Υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως με τον Ψυχολόγο, τον Κοινωνικό Λειτουργό, τον Υπεύθυνο των Μ.Ψ.Υ. και όλο το προσωπικό για την επίτευξη του αποκαταστατικού στόχου της εταιρίας  και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους των Μ.Ψ.Υ.
·         Επίσης, υποχρεούται στην πραγματοποίηση επισκέψεων για την εξέταση των τεσσάρων φιλοξενουμένων που διαμένουν στο Προστατευόμενο διαμέρισμα του Οικοτροφείου «Ευφροσύνη» στην Κατερίνη Ν.Πιερίας
·         Αναλαμβάνει την ενημέρωση προσωπικού για ψυχιατρικά θέματα των ενοίκων και της δομής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα : ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - θα παρέχει τις υπηρεσίες του με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου ελεύθερου επαγγελματία που θα υπογράψει.
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ με ειδικότητα ψυχιατρικής
- Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας
- Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθεί επαγγελματική εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :
-      Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
-      Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Γιαννιτσών 31 & Π. Κυρίλλου, 54627 Θεσσαλονίκη , από την ιστοσελίδα www.epsyka.gr. καθώς και από την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: www.ygeia-pronoia.gr

ΕΓΓΡΑΦΑ
Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει:
ΠΡΟΣ “Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.” ΑΜΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ» ΣΤΟ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 448090/ΥΠ 6 ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α
Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου
·         Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας
Θα έχει συνημμένα:
Βιογραφικό Σημείωμα αναλυτικό (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν )
(η φόρμα αίτησης βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα www epsyka.gr)
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Τίτλος σπουδών
3. Χορήγηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας
4. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος
5.Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
7. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας τους με τα δικαιολογητικά  και το βιογραφικό τους σημείωμα:
Ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Γιαννιτσών 31 & Κυρίλλου, Κτίριο Αλέξανδρος α΄όροφος  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη
Με την ένδειξη:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ψ.Υ.) ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΟ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 448090 / ΥΠ 6 ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α..
για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 13.30΄ στο τηλ. 2310511207

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.
Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 06/11/2015 λήγει την 23/11/2015. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:
Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας – πρόνοια
Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.)
Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια.
Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν τα ονόματα των  επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΥΤΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θρηνεί η Πιερία με τους θανάτους 2 νέων παιδιών - Αύριο η κηδεία του Στάθη Ναζαρίδη

Απολογισμός ταξιδιού στο Βελιγράδι του Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού